Lidmaatschap

Onze uitvaartvereniging verzorgt uitvaarten en crematies met alle daarbij behorende verplichtingen en ondersteuning bij het regelen van de uitvaart. Dit alles zonder winstoogmerk.
Dit levert voor onze leden de volgende voordelen op:
> de nabestaanden ontvangen één totaalnota voor alle gemaakte kosten voor de begrafenis of crematie;
> de bode verzorgt de uitvaart tegen ledentarief (aanzienlijk lager dan commerciële partijen)
> leden ontvangen een korting van € 750,- op deze totaalnota;
> leden krijgen geen administratiekosten in rekening gebracht (voor niet-leden € 225,-);
> kortingen die de vereniging krijgt van de toeleveranciers, zoals de kist, urn, bloemen, drukwerk, advertenties in bepaalde dagbladen en gebruik bedkoeling, worden aan de leden doorberekend.
Er zijn dus vele voordelen verbonden aan het lidmaatschap van onze uitvaartvereniging.

De hoogte van de contributie en ledenkorting worden vastgesteld op de jaarvergadering van onze vereniging.

De contributie is in de algemene ledenvergadering van 21 april 2022 vastgesteld op € 17,50 per persoon (vanaf 18 jaar) per jaar.

Alle leden van een gezin die ouder zijn dan 18 jaar, kunnen zelfstandig lid worden van de vereniging. Inwonende kinderen jonger dan 18 jaar (mits opgegeven) zijn automatisch lid. Voor hen wordt geen contributie berekend.

Als gehuwden of samenwonenden bij verschillende verenigingen lid zijn, dan wordt bij overlijden van een kind jonger dan 18 jaar, de korting naar evenredigheid tussen beide verenigingen toegepast. Dit kan soms problemen opleveren. Wij adviseren gehuwden en samenwonenden dan ook lid te worden van dezelfde vereniging.

Lidmaatschap (aan)vragen
Heeft u vragen of interesse in het lidmaatschap van onze vereniging? Neem dan gerust contact op met mevrouw M. de Boer-Komrij tel. 0511 – 47 31 19 of  stuur een mail naar : ledenlijst@delaatstewensen.nl

Lidmaatschap opzeggen
Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt het volgende:
artikel 5.1.: “Opzegging door het lid kan pas geschieden per het einde van het lopende kalenderjaar en dient voor dertig november schriftelijk bij de secretaris der vereniging te geschieden.”

U kunt uw schriftelijke opzegging sturen naar:
Uitvaartvereniging Veenwouden en omstreken, ta.v. het secretariaat, De Streek 12, 9254 RK te Hurdegaryp.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.