Privacybeleid

Privacystatement
Uitvaartvereniging  Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken, gevestigd te  Feanwâlden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secretariaat: De Streek 12 ,9254 RK,  Hurdegaryp. Tel: 0511-468060
Het secretariaat is bereikbaar via secretaris@delaatstewensen.nl of telefonisch:0511-468060

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Uitvaartvereniging Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Inschrijfnummer en inschrijf datum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@delaatstewensen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitvaartvereniging Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a) uw naam, adres, wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Uitvaartvereniging Veenwouden en omstreken
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, en afgenomen diensten af te wikkelen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Uitvaartvereniging Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Uitvaartvereniging Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MS Office (Word, Excel, Powerpoint) en P/C leden voor de ledenadministratie en correspondentie met de leden, facturering, presentaties
 • E-mailprogramma : info@delaatstewensen.nl
 • Boekhoudprogramma: voor financiële administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uitvaartvereniging Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Digitaal worden uw gegevens bewaard tot een jaar na afloop van overlijden cq overschrijving naar een andere vereniging. Daarna gaan de gegevens op papier naar een afgesloten archief  bestemd voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitvaartvereniging Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitvaartvereniging Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@delaatstewensen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Uitvaartvereniging Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uitvaartvereniging Veenwouden, Veenwoudsterwal en omstreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via secretaris@delaatstewensen.nl of telefonisch:0511-468060.