Huishoudelijk reglement

Model Huishoudelijk Reglement Verenigingen

Artikel 1.
De jaarlijkse contributie van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen.

Artikel 2.
De betaling van de contributie vindt plaats op basis van een door het bestuur vast te stellen systeem. Leden, die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreden, betalen contributie over het volledige jaar. Bij toetreding als lid in de tweede helft van het jaar is de helft van de contributie verschuldigd.

Artikel 3.
Personen, die ouder zijn dan 18 jaar en die lid wensen te worden, betalen eveneens een door het bestuur vast te stellen entreegeld c.q. overschrijvingsgeld.

Artikel 4.
Voor een goede afhandeling van het in de statuten omschreven doel (artikel 2 van de statuten) worden bij het overlijden van een lid afspraken gemaakt met de nabestaanden. Dit in goed overleg en aan de hand van het door Nardus verstrekte “opnameformulier”. Deze afspraken resulteren in een opdracht tot verzorging van de uitvaart, die door een daartoe bevoegde opdrachtgever dient te worden ondertekend.

Artikel 5.
A. Als om welke reden dan ook, het bestuur vooraf in kennis is gesteld dat er geen gebruik wordt gemaakt van een of meer diensten van de vereniging en dit door het bestuur is goedgekeurd, kan de vereniging een vergoeding betalen, mits deze wordt onderbouwd met nota’s betreffende de uitvaart. De ledenkorting zal niet hoger zijn dan het bedrag dat door de vereniging is vastgesteld op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering.
B. Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de vereniging, kan door de vereniging wel worden verzorgd, zulks te beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra gemaakte maken reiskosten. C. Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet-leden van de diensten van de vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs.

Artikel 6.
A. Aan bestuursleden kan een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen vergoeding worden toegekend voor hun diensten. Daarnaast worden hun voor de vereniging noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.
B. Het bestuur draagt er zorg voor dat alle roerende- en onroerende zaken van de vereniging tegen brand en andere gevaren zijn verzekerd. Daarnaast kan het bestuur voor zichzelf een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
C. Bestuurswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan het secretariaat van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen en de Kamer van Koophandel.

Artikel 7.
Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden aangeleverd. De leden zijn voorts verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling zo spoedig mogelijk aan de secretaris c.q. ledenadministrateur door te geven. Bij het overlijden van een lid moeten de nabestaanden de aangewezen uitvaartleider(ster) hiervan in kennis stellen. Indien er geen uitvaartleider is benoemd, dienen zij de secretaris van het overlijden te verwittigen.

Artikel 8.
De door het bestuur aangestelde uitvaartleider(ster) dient de op schrift gestelde instructies, de zogenaamde Nardus-Norm, van het bestuur op te volgen.

Artikel 9.
In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet rechtstreeks voorziet beslist het bestuur.

Artikel 10.
Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. De statuten en huishoudelijk reglement van een uitvaartvereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en huishoudelijk reglement van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen