Huishoudelijk reglement Uitvaartvereniging Veenwouden e.o.

Artikel 1.
De jaarlijkse contributie van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. In geval van betalingsonmacht kan het bestuur anders beslissen.

Artikel 2.
De betaling van de bijdrage vindt plaats op basis van een door het bestuur vast te stellen systeem. Leden, die in de eerste helft van het verenigingsjaar als lid toetreden, betalen over het volledige jaar de bijdrage, bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar is de helft van de bijdrage verschuldigd.

Artikel 3.
Personen, die ouder zijn dan 18 jaar en die lid wensen te worden, betalen eveneens een door het bestuur vast te stellen entreegeld c.q. overschrijvingsgeld, gebaseerd op leeftijd.

Artikel 4.
Voor een goede afhandeling van het in de statuten omschreven doel worden bij een overlijdensgeval in goed overleg met de nabestaanden afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een opnameformulier naar een voorbeeld van de brancheorganisatie voor het uitvaartwezen (Nardus). Dit opnameformulier wordt door een bevoegde nabestaande ondertekend.

Artikel 5.
A. Als om welke reden dan ook, vooraf het bestuur in kennis is gesteld dat er geen gebruik wordt gemaakt van één of meer diensten van de vereniging, en dit door het bestuur acceptabel wordt geacht, zal de vereniging de ledenkorting betalen, aan de hand van de aangeleverde nota’s. De vergoeding zal niet hoger zijn dan het bedrag, dat door de vereniging is vastgesteld op de laatste Algemene Ledenvergadering.
B. Het uitvoeren van een uitvaart van een overleden lid, niet woonachtig in het werkgebied van de vereniging, kan door de vereniging wel worden verzorgd, zulks ter beoordeling van het bestuur en tegen betaling van eventueel extra te maken kosten.
C. Met instemming van het bestuur kan door of ten behoeve van niet-leden van de diensten van de vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen kostprijs.

Artikel 6.
A. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
B. De voorzitter tekent met de secretaris de officiële stukken. Bij afwezigheid van één van hen worden zij respectievelijk vervangen door de vice-voorzitter en de penningmeester en bij afwezigheid door een door het bestuur uitdrukkelijk aangewezen bestuurslid.
C. De secretaris is belast met het opmaken van de notulen van de bestuurs- en de Algemene Ledenvergadering en het voeren van correspondentie namens de vereniging. De secretaris bewaart afschriften van uitgaande stukken en bewaart ingekomen stukken en zorgt voor een goede archivering. Tevens verzorgt de secretaris de tijdige aankondiging van bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen onder vermelding van de agenda.
D. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en draagt zorg voor vorderingen en maakt ieder jaar een financieel verslag op.
E. De ledenadministrateur houdt het ledenbestand bij en draagt zorg voor het innen van de contributie en overlegt regelmatig met de penningmeester over de voortgang.
F. Bestuursleden kunnen een, door de Algemene Ledenvergadering te bepalen vergoeding, worden toegekend voor hun diensten, ook worden hun noodzakelijke kosten vergoed.
G. Het bestuur draagt er zorg voor dat alle roerende- en onroerende zaken van de vereniging tegen brand en andere gevaren zijn verzekerd. Tevens kan het bestuur zich tegen bestuursaansprakelijkheid verzekeren.
H. Bij onvoorziene afwezigheid van een bestuurslid, worden de taken overgenomen door de overige bestuursleden.

Artikel 7.
Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris worden ingediend of aan de secretaris worden toegezonden. De leden zijn voorts verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven. Van een overlijden moet door de nabestaanden aan de aangewezen uitvaartleider(ster) kennis worden gegeven en indien deze uitvaartleiding niet is benoemd, aan de secretaris.
Wijzigingen van een plaatselijk bestuur van de uitvaartvereniging moet zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan het secretariaat van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen.

Artikel 8.
In bijzondere gevallen, waarin dit reglement niet rechtstreeks voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 9.
Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop het door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. De statuten en huishoudelijk reglement van een uitvaartvereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en huishoudelijk reglement van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen.