Waarom lid worden??

De dood is niet een onderwerp waar we makkelijk over praten. Toch is het verstandig om er nu al over na te denken. Want u kunt vandaag voorkomen, dat u straks niet de uitvaart krijgt die u zou wensen. Als u lid bent/wordt van de Uitvaartvereniging “Veenwouden e.o.” hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Uitvaartvereniging “Veenwouden e.o.” regelt dat de praktische zorg u en uw nabestaanden uit handen wordt genomen. Dat geeft u de gelegenheid om u te concentreren op het afscheid en toe te geven aan het gevoel van rouw.

 

Kort en bondig een opsomming van de voordelen van een lidmaatschap :

 

Uitvaart verzorgd door eigen gediplomeerde bode.

Betrokken medewerkers komen uit eigen vertrouwde omgeving.

Onafhankelijke adviezen voor alle wensen.

Goedkoop lidmaatschap.

Financieel voordeel.

(zie verder op de site voor een toelichting)

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

 

In het bestuur zijn de functies als volgt verdeeld:

Voorzitter                                           – K.B. Idzerda.
Secretaris                                           – C. Ytsma-van Wieren.
Penningmeester                                  – K. Castelein-Talma.
Ledenadministratie/verzekeringen     – vacature
Alg. adjunct                                       – R. Dijkstra-Klopstra

 

  1. de Vries is bode bij onze vereniging.
    Tj. Geertsma verzorgt de geluidsinstallatie op de begraafplaats.

Tijdens de ledenvergadering van 2015 is de heer Thijs van der Mark afgetreden als bestuurslid. Het bestuur is er niet in geslaagd om de vacature in te vullen.

Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand met uitzondering van de zomermaanden. De vergadering vindt afwisselend bij de bestuursleden thuis plaats. Ook gaan er afgevaardigden van het bestuur naar diverse vergaderingen en bijeenkomsten van de OUBD, de regiovergaderingen en de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen en ook zijn er bestuursleden aanwezig geweest bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dantumadeel.

In 2015 is er een vergadering geweest met de bode en de dragers in november. Tijdens deze vergadering zijn de werkzaamheden besproken. Er is regelmatig contact met bode Gerrit de Vries.

Met de andere uitvaartverenigingen in de gemeente Dantumadeel bestaat een cluster met als naam Overleg Uitvaart Begrafenisverenigingen Dantumadeel (OUBD). Elke vereniging heeft hierin zitting met een afgevaardigde en Klaas Idzerda is voorzitter. Ze zijn met de gemeente in gesprek over privatisering van de gemeentelijke begraafplaatsen. Met een minimaal verschil van  9 stemmen voor en 8 stemmen tegen is de privatisering een feit. Aanvankelijk zou deze per 1 januari 2016 ingaan, maar wegens moeizame onderhandelingen over het overnemen van een personeelslid, is dit verschoven naar 1 juli 2016.

Het bestuur van de Federatie heeft de uitvaartverenigingen ingedeeld in 16 clusters. Onze vereniging is ingedeeld in een cluster met de verenigingen van Dantumadeel en Kollumerland.

Het bijwerken en bijhouden van het adresbestand van de leden is door middel van adres stickers op de aan alle leden bezorgde of toegezonden uitnodigingsbrief voor de ledenvergadering, succesvol geweest. Deze keer is er weer een machtigingsformulier bij de uitnodiging gevoegd als het betreffende lid nog niet middels automatisch incasso betaald. Een aantal leden heeft deze machtiging inmiddels afgegeven. Ook heeft een aantal leden de nog niet ingeschreven kinderen opgegeven als lid.

Er zijn publicaties verzorgd in het Doarpskompas.

Eind 2015 begint het bestuur met de voorbereidingen van het feest rondom ons 100-jarige bestaan. Er wordt voor gekozen om een receptie te houden op zaterdag 23 januari 2016 in hotel café ’t Dûke Lûk te Feanwâldsterwâl met hierna een etentje voor bestuur en personeel met hun partner. Hiervoor worden ook uitnodigingen verstuurd naar diverse verenigingen, oud-bestuursleden, oud-personeelsleden en diverse organisaties in Veenwouden. Er wordt gepubliceerd in het Doarpskompas, De Actief en de Kollumer Courant.

Ook in 2016 hebben we als bestuur met elkaar de uitnodigingen voor de ledenvergadering in ons dorp bezorgd. Wij hopen hiermee ook de volgende jaren door te gaan.

De aan de nabestaanden verstrekte enquête formulieren komen allemaal terug. Aan de hand van de opmerkingen, die zeer sporadisch zijn, hopen wij de dienstverlening op hoog niveau te houden en/of te kunnen verbeteren. Mocht er al een opmerking geplaatst worden, dan wordt hier door het bestuur actie op ondernomen.

Thijs van der Mark heeft een cursus tot verkeersregelaar met succes afgerond. Hij kan nu ingezet worden bij de overgang van de weg van de rouwstoet van de Swettetsjerke naar de begraafplaats.

De financiële resultaten zijn na het opmaken van de resultaten over 2015 gunstig in vergelijking met de begroting.

De kascontrôle is uitgevoerd door de heer Hans Dijkstra en mevrouw J. Elzinga-van der Veen. De heer Hans Dijkstra stelt zich beschikbaar voor het jaar 2016 en nieuw kascontrôlelid is de heer Thijs van der Mark.

In het Doarpskompas is een vaste vermelding opgenomen van de bode met zijn telefoonnummer.

De website kan geraadpleegd worden.

Met de vertegenwoordiger van de Twente Verzekeringen is een overeenkomst gesloten vanwege de wijzigingen volgens de AFM. De leden, die door de vertegenwoordiger worden bezocht, wordt gevraagd of alle kinderen zijn ingeschreven als lid van de Vereniging. Tevens worden vragen beantwoord over een eventuele aanvullende verzekering ter dekking van de hoge uitvaartkosten.

Overzicht rooster van aftreden van de bestuursleden:

2016 Klaas Idzerda
2017 Karin Castelein-Talma
2017 Corry Ytsma-van Wieren
2018 Riemie Dijkstra-Klopstra

De secretaris