ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

OP WOENSDAG 17 APRIL 2024 OM 20.00 UUR

In ’t Dûke Lûk te Feanwâldsterwâl

AGENDA

 1. Opening/welkom
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Moment van stilte ter nagedachtenis van de overledenen in 2023
 4. Mededelingen/ingekomen stukken
 5. Notulen ledenvergadering 17 april 2023
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Bestuursverkiezing :Aftredend en niet herkiesbaar de heer J.R. Zoethout. Kandidaten kunnen tot dinsdag 16 april worden aangedragen bij een lid van het bestuur.
 8. Pauze
 9. Jaarverslag penningmeester Tijdens de vergadering wordt een financieel verslag uitgereikt
 10. Verslag kascontrole commissie Benoeming nieuw lid kascommissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Friese Uitvaartverenigingen: de krêft fan Mienskip

Waarom zou je lid worden van een uitvaartvereniging? Dat is toch allang achterhaald? Mogen wij je uit de droom helpen?
De Friese uitvaartverenigingen staan midden in de ‘mienskip’, zijn betrokken en dichtbij. Hun meerwaarde voel je op momenten dat het écht moeilijk is. Als een dierbare overlijdt.

Onopvallend en doodgewoon goed doen de verenigingen hun werk. Maar in de hectiek van vandaag de dag zou je ze zo over het hoofd kunnen zien: deze kostbare parels in het woelige uitvaartlandschap.

Kostbaar in de zin van traditie. Immers, uitvaartverenigingen zijn opgericht vanuit de behoefte de medemens, de mededorpsgenoot, met respect te begeleiden op zijn of haar laatste reis. Toen -meestal meer dan 100 jaar geleden- en ook nu nog altijd zonder winstoogmerk.

Een parel vinden in een oester is zeldzaam. Een uitvaartvereniging in de buurt zoeken is een stuk eenvoudiger. Alleen al in Fryslân zijn het er meer dan 200, waarvan de meeste lid zijn van de provinciale koepel, de Friese Uitvaartfederatie. En in het verlengde daarvan van de landelijke belangenbehartiger Nardus.

Erfgoed om te koesteren
Niet voor niet behoren uitvaartverenigingen tot het Immateriële Cultureel Erfgoed Nederland. Een rijk erfgoed dat het uitdragen van de toekomst meer dan waard is. Daarom gaan ze met de tijd mee.

Professioneel
Tegenwoordig beschikken uitvaartverenigingen over professionele uitvaartverzorgers met een groot hart voor traditie in een eigentijds jasje. Bij de verenigingen zijn zij doorgaans de enige betaalde krachten. De rest van de werkzaamheden wordt meestal op vrijwillige basis uitgevoerd, al dan niet tegen een bescheiden vergoeding.

Zeggenschap
Bij een verzekeraar sluit je een uitvaartpolis af. Van een vereniging ben je lid. Je betaalt geen premie, maar contributie. Je ontvangt geen uitkering, maar een ledenkorting. Bovendien heb je als lid invloed op het beleid van de vereniging. Alle reden om lid te worden van een uitvaartvereniging bij je in de buurt en je zo te verzekeren van een waardevolle uitvaart. Logisch toch?

Vind zo’n parel bij jou in de buurt via uitvaartvereniging.nl/verenigingen.

De Friese Uitvaartverenigingen
Betrokken & Betaalbaar & in de Buurt.