Jaarverslag 2023

Uitvaartvereniging “Veenwouden en Omstreken “
Lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland

Feanwâldsterwâl, april 2024

Jaarverslag 2023

In het bestuur zijn de functies vanaf de jaarvergadering als volgt verdeeld:

Voorzitter – Jan Zoethout
Secretaris – Corry Ytsma-van Wieren.
Penningmeester – Jis van der Veen
Ledenadministratie – Martha de Boer-Komrij
Alg. adjunct – Karin Castelein-Talma

De heer A. Kooi is bode bij onze vereniging. Mevrouw R. van der Ende van de Jelsumerhof is tevens beschikbaar. Ook kunnen we gebruik maken van de diensten van Papileonum.

Tijdens de jaarvergadering is stilgestaan bij het overlijden van onze algemeen adjunct mevrouw Riemie Dijkstra-Klopstra. Tijdens de vergadering is als nieuw bestuurslid benoemd mevrouw Karin Castelein-Talma. Zij heeft de functie van algemeen adjunct binnen het bestuur. Mevrouw Corry Ytsma-van Wieren is aangebleven als secretaris.

Het bestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand met uitzondering van de zomermaanden. De vergaderingen van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen en de regiovergaderingen worden door het bestuur bezocht. De clustervergaderingen zijn na corona nog niet weer opgestart. Er is regelmatig contact met het bestuur van de Federatie.

De dragers zijn op 15 mei naar de Swettetsjerke geweest om te oefenen. Op 8 november 2023 is er een vergadering geweest met de dragers, klokkenluidster en aflegster. Tevens waren de bodes Altinus Kooi, Rinske van der Ende en Anita Kiestra hierbij aanwezig. De vergadering is weer in de Alde Skoalle aan de Swette, gehouden. Tijdens deze vergadering zijn de werkzaamheden besproken. Met de dragers is afgesproken, dat bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar er per jaar bekeken wordt of er doorgegaan kan worden of niet.

Het bestuur van de Federatie heeft de uitvaartverenigingen ingedeeld in 17 clusters. Onze vereniging is ingedeeld in een cluster met de verenigingen van Dantumadeel.

In 2023 zijn een deel van de uitnodigingen weer via de mail verzonden. Steeds meer leden geven gehoor aan de oproep om het email-adres door te geven. Er is dit jaar alleen een agenda geplaatst in het Doarpskompas.

De aan de nabestaanden verstrekte enquête formulieren komen allemaal terug. Aan de hand van de opmerkingen, die zeer sporadisch zijn, hopen wij de dienstverlening op hoog niveau te houden en/of te kunnen verbeteren. Mocht er al een opmerking geplaatst worden, dan wordt hier door het bestuur actie op ondernomen. Op verzoek van de bodes worden deze enquête formulieren altijd met hen gedeeld.

De financiële resultaten zijn na het opmaken van de resultaten over 2023 in overeenstemming met de begroting.

De kascontrôle is in 2024 uitgevoerd door de heer J. Bilstra en de heer K.A. Haagsma

In het Doarpskompas is een vaste vermelding opgenomen van de bodes met hun telefoonnummer.

De website kan geraadpleegd worden. De website is in het afgelopen jaar door Martha de Boer aangepast en verbeterd. Er is op de website een apart tabblad aangebracht over de AVG en de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement staan vermeld. Tevens is het bestuursreglement op de website terug te lezen. In de rubriek “Nieuws” worden interessante artikelen uit kranten of tijdschrift en vermeld.

Het rooster van aftreden van de bestuursleden is als volgt:
2024 Jan Zoethout
2025 Martha de Boer-Komrij
2026 Jis van der Veen
2027 Karin Castelein-Talma
2027 Corry Ysma-van Wieren


De secretaris