Jaarverslag

Jaarverslag 2016

In het bestuur zijn de functies als volgt verdeeld:

Voorzitter                                           – J.R. Zoethout
Secretaris                                           – C. Ytsma-van Wieren.
Penningmeester                                – K. Castelein-Talma.
Ledenadministratie/verzekeringen  – vacature
Alg. adjunct                                         – R. Dijkstra-Klopstra

De heer G. de Vries en mevrouw D. van der Vijver zijn bode bij onze vereniging.

Tijdens de ledenvergadering van 2016 is de heer Klaas B. Idzerda afgetreden als bestuurslid. Het bestuur is er in geslaagd om de vacature in te vullen door de heer Jan Zoethout. De nieuwe voorzitter Jan Zoethout verzorgt voortaan de geluidsinstallatie op de begraafplaats.

Er is tijdens deze vergadering ook afscheid genomen van drager Tjerk Geertsma. Er zijn inmiddels 2 nieuwe dragers in het pak gezet, te weten Thijs van der Mark en Poppe Jan Ytsma.

Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand met uitzondering van de zomermaanden. De vergadering vindt afwisselend bij de bestuursleden thuis plaats. Ook gaan er afgevaardigden van het bestuur naar diverse vergaderingen en bijeenkomsten van de OUBD, de regiovergaderingen en de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen. Op 1 juli 2016 is de Stichting Begraafplaatsen Dantumadeel begonnen aan de werkzaamheden. Hiermee is de privatisering van de begraafplaatsen een feit geworden. Voorzitter van de SBD is de heer Klaas Idzerda. De OUBD is als overlegorgaan opgeheven en heeft de naam cluster Dantumadeel gekregen. Indien nodig of gewenst zal er overleg plaatsvinden tussen het cluster en de SBD. Het cluster vergadert voortaan 1x per jaar, om beurten georganiseerd door de deelnemende uitvaartverenigingen.

Op 1 oktober 2016 heeft het bestuur met een stand op de Centrale As deelgenomen aan de actie “Foarút mei de handel op de As”. We hebben hiervoor een folder laten drukken, die uitgedeeld is aan de bezoekers van de stand. Er was ook een folder van de SBD te krijgen. Verder was er een aantal urnen en 2 grafkisten te bezichtigen. Van de Federatie van Friese Uitvaartverenigingen hadden we een spandoek te leen. Daarnaast hebben we zelf een spandoek van onze vereniging laten maken. Twee vertegenwoordigers van De Twenthe stonden bij ons in de stand. We hebben een leuke dag gehad en hebben diverse gesprekken met geïnteresseerde bezoekers gevoerd.

In november 2016 is er een vergadering geweest met de bodes en de dragers. Er zijn toen foto’s genomen voor de website. Tijdens deze vergadering zijn de werkzaamheden besproken. Er is regelmatig contact met bode Gerrit de Vries. Tijdens deze vergadering is ook afgesproken dat de dragers op 17 januari 2017 samen naar de Jelsumerhof gaan om te oefenen.

Het bestuur van de Federatie heeft de uitvaartverenigingen ingedeeld in 17 clusters. Onze vereniging is ingedeeld in een cluster met de verenigingen van Dantumadeel.

Het bijwerken en bijhouden van het adresbestand van de leden is door middel van adres stickers op de aan alle leden bezorgde of toegezonden uitnodigingsbrief voor de ledenvergadering, succesvol geweest. Deze keer is er weer een machtigingsformulier bij de uitnodiging gevoegd als het betreffende lid nog niet middels automatisch incasso betaald. Een aantal leden heeft deze machtiging inmiddels afgegeven. Nieuwe leden betalen altijd via een automatisch incasso. Ook heeft een aantal leden de nog niet ingeschreven kinderen opgegeven als lid. In 2016 hebben alle leden een pen toegestuurd gekregen ter ere van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Er zijn publicaties verzorgd in het Doarpskompas.

Het jaar 2016 stond in het teken van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Er werd voor gekozen om een receptie te houden op zaterdag 23 januari 2016 in hotel café ’t Dûke Lûk te Feanwâldsterwâl met hierna een etentje voor bestuur en personeel met hun partner. Hiervoor werden ook uitnodigingen verstuurd naar diverse verenigingen, oud-bestuursleden, oud-personeelsleden en diverse organisaties in Veenwouden. Er werd gepubliceerd in het Doarpskompas, De Actief en de Kollumer Courant. We kunnen terugzien op een geslaagde receptie met vele gasten. De heer Sietze Dijkstra heeft een mooie toespraak gehouden, waarin veel herinneringen aan de afgelopen eeuw werden opgehaald.

Ook in 2017 hebben we als bestuur met elkaar de uitnodigingen voor de ledenvergadering in ons dorp bezorgd. Wij hopen hier ook de volgende jaren mee door te gaan.

De aan de nabestaanden verstrekte enquête formulieren komen allemaal terug. Aan de hand van de opmerkingen, die zeer sporadisch zijn, hopen wij de dienstverlening op hoog niveau te houden en/of te kunnen verbeteren. Mocht er al een opmerking geplaatst worden, dan wordt hier door het bestuur actie op ondernomen.

Thijs van der Mark en Klaas Idzerda hebben een cursus tot verkeersregelaar met succes afgerond. Zij kunnen nu ingezet worden bij de overgang van de weg van de rouwstoet van de Swettetsjerke naar de begraafplaats.

De financiële resultaten zijn na het opmaken van de resultaten over 2016 gunstig in vergelijking met de begroting.

De kascontrôle is uitgevoerd door de heer Hans Dijkstra en de heer Thijs van der Mark. De heer Thijs van der Mark stelt zich beschikbaar voor het jaar 2017. Een nieuw kascontrôlelid is mevrouw J. de Jong-Visser.

In het Doarpskompas is een vaste vermelding opgenomen van de bode met zijn telefoonnummer. Onder dit telefoonnummer is ook bode Daniëlle van der Vijver bereikbaar.

De website kan geraadpleegd worden. De website is in het afgelopen jaar door voorzitter Jan Zoethout aangepast en verbeterd.

Met de vertegenwoordiger van de Twente Verzekeringen is een overeenkomst gesloten vanwege de wijzigingen volgens de AFM. De leden, die door de vertegenwoordiger worden bezocht, wordt gevraagd of alle kinderen zijn ingeschreven als lid van de Vereniging. Tevens worden vragen beantwoord over een eventuele aanvullende verzekering ter dekking van de hoge uitvaartkosten.

Naar aanleiding van de vorige jaarvergadering heeft het bestuur enige aanpassingen verricht in het rooster van aftreden.
Overzicht rooster van aftreden van de bestuursleden:
2017 Karin Castelein-Talma, is herkiesbaar tot 2019
2017 Corry Ytsma-van Wieren, is herkiesbaar tot 2022
2018 Riemie Dijkstra-Klopstra
2021 Jan Zoethout

De secretaris