Jaarverslag

Jaarverslag 2020 en 2021

In het bestuur zijn de functies als volgt verdeeld:

Voorzitter – Jan Zoethout
Secretaris – Corry Ytsma-van Wieren.
Penningmeester – Jis van der Veen
Ledenadministratie/verzekeringen – Martha de Boer-Komrij
Alg. adjunct – Riemie Dijkstra-Klopstra

De heer G. de Vries is bode bij onze vereniging. Hij heeft in 2021 afscheid genomen als bode en is opgevolgd door mevrouw R. van der Ende en de heer J. Merk. Ook kunnen we gebruik maken van de diensten van de heer A. Kooi en van Papilionem.

We hebben in 2020 als nieuwe penningmeester mogen begroeten de heer Jis van der Veen. Hij is vanwege corona nog niet gepresenteerd aan onze leden, maar is al wel met zijn werkzaamheden begonnen.

Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand met uitzondering van de zomermaanden. Door corona zijn niet alle vergaderingen doorgegaan. De vergadering vindt sinds corona plaats bij de voorzitter thuis, aangezien hij hier de meeste ruimte heeft. De vergaderingen van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, de regiovergaderingen en de clustervergaderingen zijn sinds corona niet doorgegaan of digitaal gehouden. Er is wel regelmatig contact met het bestuur van de Federatie.

Op 10 november 2021 is er een vergadering geweest met de dragers, klokkenluidster en aflegster. Tevens waren de nieuwe bodes aanwezig bij deze vergadering. Vanwege corona is de vergadering niet bij de voorzitter thuis, maar in de Alde Skoalle aan de Swette, gehouden. Tijdens deze vergadering zijn de werkzaamheden besproken. Drager Romke Kinderman heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden. Met de andere dragers is afgesproken, dat bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar er per jaar bekeken wordt of er doorgegaan kan worden of niet.

Het bestuur van de Federatie heeft de uitvaartverenigingen ingedeeld in 17 clusters. Onze vereniging is ingedeeld in een cluster met de verenigingen van Dantumadeel.

In 2020 zijn voor het eerst een deel van de uitnodigingen via de mail verzonden. Steeds meer leden geven gehoor aan de oproep om het email adres door te geven. Er is dit jaar voor het eerst alleen een agenda geplaatst in het Doarpskompas.

De aan de nabestaanden verstrekte enquête formulieren komen allemaal terug. Aan de hand van de opmerkingen, die zeer sporadisch zijn, hopen wij de dienstverlening op hoog niveau te houden en/of te kunnen verbeteren. Mocht er al een opmerking geplaatst worden, dan wordt hier door het bestuur actie op ondernomen.

De financiële resultaten zijn na het opmaken van de resultaten over 2020 en 2021 in overeenstemming met de begroting.

De kascontrôle is in 2020 en 2021 uitgevoerd door de heer Tj. de Vries en de heer W. Werkhoven.

In het Doarpskompas is een vaste vermelding opgenomen van de bodes met hun telefoonnummer.

De website kan geraadpleegd worden. De website is in het afgelopen jaar door voorzitter Jan Zoethout en Martha de Boer aangepast en verbeterd. Er is op de website een apart tabblad aangebracht over de AVG en de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement staan vermeld.

Vanwege de nieuwe statuten, die tijdens deze vergadering moeten worden vastgesteld, moest er een nieuw schema van aftreden komen. Dit vanwege het feit, dat de zittingsduur van een bestuurslid van 5 jaar naar 4 jaar gaat. We zijn er voor wat betreft dit rooster vanuit gegaan, dat de leden het bestuurslidmaatschap van penningmeester Jis van der Veen bekrachtigen tijdens deze vergadering.

Het nieuwe rooster van aftreden van de bestuursleden is nu als volgt:

2023 Corry Ytsma-van Wieren
2023 Riemie Dijkstra-Klopstra
2024 Jan Zoethout
2025 Martha de Boer-Komrij
2026 Jis van der Veen

De secretaris