Jaarverslag 2022

Uitvaartvereniging “Veenwouden en Omstreken “
Lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland

Feanwâldsterwâl, april 2023

Jaarverslag 2022

In het bestuur zijn de functies vanaf de jaarvergadering als volgt verdeeld:

Voorzitter – Jan Zoethout
Secretaris – Corry Ytsma-van Wieren.
Penningmeester – Jis van der Veen
Ledenadministratie/verzekeringen – Martha de Boer-Komrij
Alg. adjunct – Riemie Dijkstra-Klopstra

De heer A. Kooi is bode bij onze vereniging. Mevrouw R. van der Ende van de Jelsumerhof is tevens beschikbaar. Ook kunnen we gebruik maken van de diensten van Papileonum.

Tijdens de jaarvergadering is de heer Jis van der Veen officieel penningmeester van onze vereniging geworden.

Het bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand met uitzondering van de zomermaanden. De vergaderingen van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen en de regiovergaderingen worden door het bestuur bezocht. De clustervergaderingen zijn na corona nog niet weer opgestart. Er is regelmatig contact met het bestuur van de Federatie.

De dragers zijn op 30 mei naar de Jelsumerhof geweest om te oefenen. De nieuwe drager, Klaas Auke Haagsma, was ook hierbij aanwezig. Op 9 november 2022 is er een vergadering geweest met de dragers, klokkenluidster en aflegster. Tevens was bode Altinus Kooi hierbij aanwezig. De vergadering is weer in de Alde Skoalle aan de Swette, gehouden. Tijdens deze vergadering zijn de werkzaamheden besproken. Met de dragers is afgesproken, dat bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar er per jaar bekeken wordt of er doorgegaan kan worden of niet.

Het bestuur van de Federatie heeft de uitvaartverenigingen ingedeeld in 17 clusters. Onze vereniging is ingedeeld in een cluster met de verenigingen van Dantumadeel.

In 2022 zijn een deel van de uitnodigingen weer via de mail verzonden. Steeds meer leden geven gehoor aan de oproep om het email adres door te geven. Er is dit jaar voor het eerst alleen een agenda geplaatst in het Doarpskompas.

De aan de nabestaanden verstrekte enquête formulieren komen allemaal terug. Aan de hand van de opmerkingen, die zeer sporadisch zijn, hopen wij de dienstverlening op hoog niveau te houden en/of te kunnen verbeteren. Mocht er al een opmerking geplaatst worden, dan wordt hier door het bestuur actie op ondernomen.

De financiële resultaten zijn na het opmaken van de resultaten over 2022 in overeenstemming met de begroting.

De kascontrôle is in 2023 uitgevoerd door de heer Tj. de Vries en de heer W. Werkhoven.

In het Doarpskompas is een vaste vermelding opgenomen van de bodes met hun telefoonnummer.

De website kan geraadpleegd worden. De website is in het afgelopen jaar door voorzitter Jan Zoethout en Martha de Boer aangepast en verbeterd. Er is op de website een apart tabblad aangebracht over de AVG en de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement staan vermeld. Tevens is het bestuursreglement op de website terug te lezen.

Op 1 februari 2023 komt ons mede-bestuurslid Riemie Dijkstra-Klopstra te overlijden. Er is hier door zowel het bestuur als het personeel gepaste aandacht aan besteed. Door het overlijden van Riemie is er een vacature ontstaan in het bestuur. Tijdens deze vergadering hopen we deze vacature weer in te vullen.

Het rooster van aftreden van de bestuursleden is als volgt:
2023 Corry Ytsma-van Wieren
2024 Jan Zoethout
2025 Martha de Boer-Komrij
2026 Jis van der Veen

De secretaris